ဘႀကီးသက္ ကို ယခင္ www.mgthetnaing.blogspot.com မွယခုအခါ www.mt-pp.com သို႔ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ ဘႀကီးသက္ သို႔ သြားလိုလွ်င္ www.mt-pp.com သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ ေလးစားစြာျဖင့္ .... ဘႀကီးသက္